Evropské fondy 2014-2020

10.3.2015 | Iveta Jechová

Využijme peněz, které nám nabízí Evropská unie

Momentálně nejaktuálnějším a nejvýznamnějším zdrojem financování pro náš region budou evropské fondy. Evropská unie přerozděluje peníze (tj. i naše peníze) do regionů a oblastí aktivit, které potřebují v naší zemi posílit. V období 2014 – 2020 jsou to tyto oblasti (tzv. operační programy):

  1. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost: http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/
  2. Výzkum, vývoj a vzdělávání: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
  3. Doprava: http://www.opd.cz/cz/uvod
  4. Životní prostředí: http://www.opzp.cz/
  5. Zaměstnanost: http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020
  6. Integrovaný regionální operační program: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/IOP
  7. Praha – pól růstu ČR;
  8. Technická pomoc: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Technicka-pomoc
  9. Program rozvoje venkova a Rybářství: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/

 

Alokace fondů mezi programy v období 2014-2020

Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020

(zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy)

 

Spolupráce

Program Spolupráce má za cíl podpořit vytváření klastrů a technologických platforem, které se zaměřují na rozvoj inovací a mezinárodní konkurenceschopnosti. Program Spolupráce je součástí specifického cíle 1.2, na který je alokováno 8,75 % celkového rozpočtu OPPIK, přibližně 12 mld. Kč.
6.5.2015, Iveta Jechová, rubrika Operační program Podnikání a inovací pro konkurenceschopnost

Partnerství znalostního transferu

Hlavním cílem programu Partnerství znalostního transferu je podpořit rozvoj oboustranně prospěšné spolupráce mezi podnikatelskou sférou a výzkumnými organizacemi.
6.5.2015, Iveta Jechová, rubrika Operační program Podnikání a inovací pro konkurenceschopnost

Aplikace

Hlavním cílem programu Aplikace je podpořit projekty průmyslového výzkumu a vývoje s výstupy v podobě prototypů, poloprovozů, materiálů a softwaru.
6.5.2015, Iveta Jechová, rubrika Operační program Podnikání a inovací pro konkurenceschopnost

Potenciál

Cílem programu Potenciál je podpora vytvoření kvalitního zázemí podniků pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a také navázání bližší spolupráce s výzkumnými a vývojovými organizacemi. Program Potenciál je součástí specifického cíle 1.1, na který je alokováno 22,25 % celkového rozpočtu OPPIK, což činí přibližně 30,5 mld. Kč.
6.5.2015, Iveta Jechová, rubrika Operační program Podnikání a inovací pro konkurenceschopnost

Technologie

Primárním cílem programu Technologie je podpora realizace podnikatelských záměrů drobných podnikatelů díky zakoupení potřebného technologického vybavení.
31.3.2015, Iveta Jechová, rubrika Operační program Podnikání a inovací pro konkurenceschopnost

Úspory energie

Program Úspory energie se zaměřuje na podporu projektů na snižování energetické náročnosti výroby (úspory energie) a omezení výdajů za energie v podnicích. Dotace je možné čerpat také na výměnu starých technologií za úspornější. Program je určený pro malé a střední podniky, ale i velké firmy.
31.3.2015, Iveta Jechová, rubrika Operační program Podnikání a inovací pro konkurenceschopnost

Inovace

Cílem programu Inovace je podpora pořízení nových výrobních technologií, vč. nezbytného nehmotného majetku a investic do nemovitostí. Podpora slouží k zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů a procesů do výroby a na trh. Mohou ji čerpat podniky všech velikostí. Program Inovace je součástí specifického cíle 1.1, na který je alokováno 22,25 % celkového rozpočtu OPPIK, tedy přibližně 30,5 mld. Kč.
31.3.2015, Iveta Jechová, rubrika Operační program Podnikání a inovací pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovací pro konkurenceschopnost

Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Pojem „konkurenceschopný“ zahrnuje schopnost místních firem prosazovat se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst. Pojem „udržitelný“ zvýrazňuje dlouhodobý horizont konkurenční schopnosti, což zahrnuje mj. i environmentální dimenzi hospodářského rozvoje.
31.3.2015, Iveta Jechová, rubrika Evropské fondy 2014-2020

Zelená úsporám

31.3.2015, Iveta Jechová, rubrika Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.
31.3.2015, Iveta Jechová, rubrika Evropské fondy 2014-2020