Úspory energie

31.3.2015 | Iveta Jechová
Obor podnikání: Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Technologie, Stavebnictví, Energetika, IT a telekomunikace, Obchod a služby, Jiné Výše dotace: 0,5 - 250 mil. Kč
Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik  Termín vyhlášení výzvy: květen/červen 2015

Dotace na: snížení energetické náročnosti, zvýšení energetické efektivity

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

energetické úspory v podnikatelském sektoru

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla, v budovách a výrobních závodech
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku
 • instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku
 • podpora vícenákladů na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě rekonstrukce či výstavby nových podnikatelských budov
 • vícenáklady budou odvozeny od modelových příkladů a pro účely podpory stanoveny jako pevná částka na jasně měřitelnou veličinu (např. na metr čtvereční energeticky vztažné plochy)

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

pro podniky všech velikostí
rovněž podnikatelé v zemědělství, potravinářství, akvakultury a maloobchodní organizace
projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

VÝŠE DOTACE

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat od 0,5 do 250 milionů korun.

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 65 % prokázaných způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 55 % prokázaných způsobilých výdajů
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 45 % prokázaných způsobilých výdajů

Míra podpory na ekologické studie (včetně energetických auditů), dle čl. 49 Nařízení Komise č. 651/2014. Maximální absolutní výše podpory na studie činí 350 000,- Kč

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 70 % způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 60 % způsobilých výdajů
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 50 % způsobilých výdajů

Podpora se nesmí poskytnout velkým podnikům na energetické audity prováděné podle čl. 8 odst. 4 směrnice 2012/27/EU s výjimkou případů, kdy se audit provádí vedle povinného energetického auditu podle uvedené směrnice.

FINANČNÍ NÁSTROJE

Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru, finančního příspěvku na ekologické studie a finančního příspěvku na úhradu úroků.

Finanční příspěvek na ekologické studie vč. energetických auditů je poskytován v maximální výši 2 mil. Kč. Maximální intenzita veřejné podpory ve formě finančního příspěvku na ekologické studie nesmí přesáhnout hranici:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 70 % způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 60 % způsobilých výdajů
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 50 % způsobilých výdajů

Zvýhodněný úvěr se sníženou úrokovou sazbou je poskytnut na až 50 % způsobilých výdajů.

Finanční příspěvek k úhradě úroků je poskytován konečným příjemcům k částečné nebo plné úhradě úroků za úvěr čerpaný za komerčních podmínek na finančním trhu na shodné způsobilé výdaje jako zvýhodněný úvěr.

Maximální intenzita veřejné podpory ve formě zvýhodněného úvěru a finančního příspěvku k úhradě úroků nesmí společně přesáhnout hranici:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 65 % způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 55 % způsobilých výdajů
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů

Celková výše zvýhodněného úvěru se sníženou úrokovou sazbou a finančního příspěvku k úhradě úroků na jeden projekt je minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně ve výši 250 mil. Kč.

Podmínkou získání finančního příspěvku na ekologické studie a finančního příspěvku k úhradě úroků je získání zvýhodněného úvěru podle tohoto programu podpory.

Více informací naleznete zde.

Parametry výzvy: úspora energie