Upozornění pro Žadatele o dotaci ve 20. kole PRV

19.5.2014 | Jiří Zápotočný

Vážení žadatelé,

rádi bychom Vás požádali o spolupráci při zajištění hladkého průběhu administrace Žádostí o dotaci v rámci 20. Kola opatření IV.1.2.

V souvislosti se změnou právního rámce a ukončením platnosti některých nařízení Komise (EU) je nezbytné zajistit, aby stávající schválené projekty 20. kola měly podepsanou Dohodu o poskytnutí dotace do data 30.6.2014, tj. plnily podmínky dle stávajících Pravidel.

 Komplikace by mohly nastat především v případě, že žadatel nebude mít k podpisu Dohody k dispozici kompletní a úplné povinné přílohy, případně nebude splňovat podmínky Pravidel (byť by se jednalo o chyby formálního charakteru) a již nebude mít dostatek času na nápravu. Upozorňujeme také, že povinná příloha „Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům“ není v praxi běžně vydávána na počkání.

 Proto žadatelům důrazně doporučujte vše řešit v předstihu a v případě pochybností kontaktovat právníka příslušného RO SZIF. Podrobnosti o náležitostech jsou uvedeny ve Zvacím dopise k podpisu Dohody.

 Pokud nebude zajištěn podpis Dohody do data 30.6.2014, bude ukončena administrace Žádosti o dotaci.

 Děkujeme za spolupráci

S pozdravem

 Ing. Vodhánil Ondřej

referent Oddělení metodiky osy 4 PRV

Odbor projektových opatření rozvoje venkova

 

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00

T:  +420 222 871 332

E:  Ondrej.Vodhanil@szif.cz