Zápis ze zasedání valné hromady

9.3.2015 | Iveta Jechová

Zápis ze zasedání Valné hromady Podhůří Železných hor, o. p. s. konaného dne 9. 2. 2015

Přítomni: Dle prezenční listiny
Zapisovatel: Bc. Iveta Jechová
Ověřovatel zápisu: Jindřich Šíp a Jaroslava Čermáková

Program jednání:
1) Úvod
2) Zpráva ředitele MAS
3) Schválení závěrečného účtu za rok 2014
4) Schválení výroční zprávy za rok 2014
5) Schválení změny názvu Výkonného monitorovacího výboru
6) Volba členů Programového výboru, Kontrolního a monitorovacího výboru a Výběrové komise
7) Vystoupení členů MAS
8) Diskuse
9) Závěr

1) Úvod
Předseda SR přivítal členy Valné hromady a zahájil jednání. Předložil aktuální verzi programu, rozšířenou o bod: Přijetí nových členů.
Aktuální program:
1) Úvod
2) Zpráva ředitele MAS
3) Schválení závěrečného účtu za rok 2014
4) Schválení výroční zprávy za rok 2014
5) Volba členů Programového výboru
6) Přijetí nových členů
7) Schválení změny názvu Výkonného monitorovacího výboru
8) Volba členů Kontrolního a monitorovacího výboru a Výběrové komise
9) Změna v členské základně MAS
10) Diskuse
11) Závěr

Hlasování: Program byl jednohlasně schválen.

2) Zpráva ředitelky MAS
Paní Mgr. Jaromíra Valehrachová podala informace o čerpání dotací v roce 2014. Krajská dotace byla ve výši 187.500,- z čehož 37.500,- bylo hrazeno z vlastních zdrojů. Tato dotace nebyla vyčerpána v plné výši a 11.577,- se vracelo zpět na kraj.
Ze SZIF byla poskytnuta dotace ve třech etapách. Celková dotace byla ve výši 549.273,-, přičemž první dvě etapy již byly proplaceny a třetí etapa je předložena ke schválení. Dále informovala o financování MAS pro rok 2015. Byly přislíbeny následující dotace:
- Kraj Vysočina: 65.000,- + 11. 577,- (přeplatek z roku 2014)
- SZIF: Projekt spolupráce MAS - 500.000,- Kč, z čehož je 414.500,- na mzdy, 73.000,- na provoz a 12.500 na služby.
- Úřad práce: 12.000,- na hrubou mzdu slečny Bc. Ivety Jechové
Z největší části krajské dotace byl pořízen party stan, 10 ks zahradních setů a nafukovací plátno.
Paní ředitelka dále informovala členy o práci na standardizaci a o Evropských fondech, kde se stále čeká na schválení operačních programů. V rámci standardizace se upravuje dokument Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
Členové MAS, kteří jsou v území CHKO, mohou čerpat dotaci ve výši 6.750.000,- z operačního programu Životní prostředí. Tato dotace je na zeleň mimo území CHKO.
Pracovnice MAS by se rády zúčastnily oslav 750 let města Chotěboř. V rámci těchto oslav by chtěly vyhlásit fotografickou soutěž. Z vybraných fotek by bylo pexeso. Dále by navázaly spolupráci se základními a středními školami, jejichž žáci by byli vyzváni v rámci literární soutěže převyprávět pověsti vztahující se k Chotěbořsku.

3) Schválení závěrečného účtu za rok 2014
Paní ředitelka seznámila členy se závěrečným účtem za rok 2014. Hospodářský výsledek je -72.000,-.
Hlasování: Závěrečný účet byl jednohlasně schválen.

4) Schválení výročí zprávy za rok 2014.
Paní ředitelka seznámila členy s výroční zprávou 2014.
Hlasování: Výroční zpráva byla jednohlasně schválena.

5) Volba členů Programového výboru.
Do výboru byli jednohlasně zvoleni tito členové:
1) Ladislav Škaryd, bytem Nová Ves u Chotěboře 155, nar. 24. ledna 1949
2) Ing. Roman Sadílek, bytem Nová Ves u Chotěboře 190, nar. 6. července 1973
3) Ing. Vladimír Jiša, bytem Souběžná 163, Škrovád, nar. 29. června 1976
4) Jaroslava Čermáková, bytem Krále Jana 1331., Chotěboř, nar. 11. listopadu 1952
5) Mgr. Anna Šimonová, bytem Putimov 9, nar. 20. září 1974
6) Pavel Kubera, bytem Nová Ves u Chotěboře 173, nar. 3. června 1983
7) Zdeněk Dvořák
8) Dagmar Vaňková, bytem Vestecká Lhotka 14, Chotěboř, nar. 20. ledna. 1969
9) Ing. Karel Musílek, bytem Maleč 147, nar. 23. dubna 1964

Valná hromada jednohlasně schválila počet členů výboru: 9.

6) Přijetí nových členů
V rámci Valné hromady zasedl Programový výbor (viz zápis z jednání Programového výboru konaného dne 9. 2. 2015)
Programový výbor přijal dva nové členy:
- Obecní lesy a zeleň, s. r. o., zástupce pan Tomáš Frühbauer,
- Malečská servisní, s. r. o., zástupce pan Roman Musílek
Valná hromada bere na vědomí přijetí těchto členů.

7) Změna názvu Výkonného monitorovacího výboru.
Ředitelka o. p. s. informovala, že název výboru musí být v souladu se statutem společnosti a všeobecně používaným termínům. Navrhla změnu názvu na Kontrolní a monitorovací výbor
Hlasování: Změna názvu byla jednohlasně schválena.

8) Volba členů Kontrolního a monitorovacího výboru a Výběrové komise
Do Kontrolního a monitorovacího výboru byli navržei tito členové:
1) Ondřej Čapek, bytem Víska 78, nar. 7. února 1975
2) Radek Svoboda, bytem Břevnická 1594, Chotěboř, nar. 15. února 1969
3) Roman Musílek, bytem Maleč 33. nar. 18. června 1970
4) Tomáš Frühbauer, bytem Dolní Sokolovec 46, nar.
5) Ing. Miloš Uchytil, bytem Nová Ves u Chotěboře 32, nar. 15. října 1963
Valná hromada jednohlasně schválila počet členů výboru na 5 a složení výboru.

Do Výběrové komise byli navrženi tito členové:
1) Václav Venhauer, bytem Zadní 176, Libice n. D., nar. 3. července 1964
2) Ing. Zdeněk Janovský, bytem Čsl. armády 646, Chotěboř, nar. 17. dubna 1957
3) Miroslav Uchytil, bytem Družstevní 1277, Chotěboř, nar. 26. března 1976
4) Bohumír Tomášek, bytem Maleč 47, nar. 19. září 1961
5) Ing. Vít Šimon, bytem Dolní Lhotka 4, nar. 12. července 1944
6) Lukáš Slanař, bytem Sloupno 29, nar. 29. dubna 1979
7) Ing. Martin Jindra
Valná hromada jednohlasně schválila počet členů výběrové komise na 7 a složení výboru.

9) Změna členské základny MAS
Valná hromada bere na vědomí vystoupení člena Strojtep, s. r. o. ze společnosti Podhůří Železných hor.

10) Diskuse
- Pan Ing. Karel Musílek informoval o uložení party stanu, zahradních setů a promítacího plátna v budově Zdravotního střediska v Malči. Půjčování těchto věcí bude doloženo Smlouvou o výpůjčce, kterou připraví slečna Bc. Iveta Jechová. Za půjčování věcí je odpovědný pan Ing. Karel Musílek, tel: 602 112 630.
- Paní Dagmar Vaňková vyzvala pracovnice MAS k zasílání dokumentů, které se projednávají na jednáních, spolu s pozvánkou.
- Pan Ing. Tomáš Škaryd vyzval členové MAS k větší spolupráci. Upozornil na nutnost zlepšení propagace MAS v širokém okolí.
- Paní Jaromíra Valehrachová referovala o návštěvě konference Venkov 2015, kde se řešila aktuální problematika venkovských sídel. Dále oslovila přítomné členy, aby se obraceli na MAS v případě, že budou mít nápady a návrhy na propagaci MAS.

11) Závěr
Pan Ing. Tomáš Škaryd poděkoval všem zúčastněným členům a ukončil jednání v 15:26 hod.

Soubory ke stažení: