Zápis ze zasedání Valné hromady konaného dne 25.6.2015

3.8.2015 | Iveta Jechová

Zápis ze zasedání Valné hromady Podhůří Železných hor, o. p. s. konaného dne 25. 6. 2015

Přítomni: Dle prezenční listiny

Zapisovatel: Bc. Iveta Jechová

Ověřovatel zápisu: Jarmila Nádvorníková

Program jednání:
1) Úvod
2) Zpráva ředitele MAS
3) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
4) Diskuse
5) Závěr

1) Úvod
Předseda SR přivítal členy Valné hromady a zahájil jednání. Přednesl program jednání.

Hlasování: Program byl jednohlasně schválen.

2) Zpráva ředitelky MAS
Paní Mgr. Jaromíra Valehrachová informovala přítomné členy o finanční situaci MAS. V pátek 26. 6. 2015 bude předložena žádost o proplacení výdajů projektu spolupráce na SZIF. Žádost je o 346.615,- Kč. Tyto peníze by měli během 2 – 3 měsíců přijít na účet. Zhruba od podzimu bude možné čerpat dotaci na provoz MAS z Integrovaného regionálního operačního programu. Náklady budou uznatelné od 1. 8. 2015.

3) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Pracovnice MAS předělávají Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Přepracování je z důvodu neaktuálních dat a informací. Paní ředitelka představila jednotlivé části strategie. Stručně popsala analytickou a implementační část strategie. Po představení strategie vyzval předseda SR k hlasování o schválení SCLLD.

Valná hromada schvaluje strategii komunitně vedeného místního rozvoje.

4) Diskuse
- pan Ing. Karel Musílek vyzval členy, aby oslovili kancelář MAS s žádostmi o zpracování žádostí o dotace
- pan Ing. Miloš Uchytil vyzdvihl 3 úspěšné žádosti o dotaci, které kancelář MAS zpracovala
- pan Vlastimil Pešek poděkoval pracovnicím MAS za zpracování žádosti o dotaci z OPŽP

5) Závěr
Pan Ing. Tomáš Škaryd poděkoval všem zúčastněným členům a ukončil jednání v 15:05 hod.

Soubory ke stažení: