AVÍZO - Program rozvoje venkova - připravované výzvy k vyhlášení

2.11.2018 | Jana Baladová

 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

 

 

AVÍZO K PŘIPRAVOVANÝM VÝZVÁM

 

MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR V SOULADU SE STRATEGIÍ CLLD „STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE“

 

připravuje tyto výzvy, předpokládaný termín vyhlášení – prosinec 2018–leden 2019

 

 

Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích

Typy projektů

-          Budování retenčních nádrží

-          Opatření na zpomalení odtoků vody

-          Protierozní opatření

-          Preventivní protipovodňová opatření na menších vodních tocích

Příjemci

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení

Výše podpory

100 %                                                                dotace           200.000

 

 

Pořízení moderní lesnické techniky a technologií

Typy projektů

-          Pořízení strojů a technologií pro hospodaření na lesních pozemcích, výstavba, modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení (vyvážecí soupravy, koně, štěpkovače, drtiče, malotraktory, nakladače, vyvážecí minisoupravy…)

Příjemci

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení

Výše podpory

50 %                                                                   dotace          409.000

 

 

Rekreační funkce lesa

Typy projektů

-          Značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty

-          Výstavba herních a naučných prvků

-          Výstavba fitness prvků

-          Vybudování odpočinkových stanovišť

-          Pořízení Naučných tabulí

-          Mosty, lávky, zábradlí – bezpečnost návštěvníků

Příjemci

Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů PUPFL

Výše podpory

100 %                                                                dotace             99.000

 

 

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Typy projektů

-          Podpora při založení porostu melioračních a zpevňujících dřevin, a to od doby výsadby do stádia zajištění oplocenkou

Příjemci

Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů PUPFL

Výše podpory

100 %                                                               dotace            322.000

 

 

Investice do nezemědělských činností

Typy projektů

-          Stavební obnova

-          Nová výstavba provozovny

-          Malokapacitní ubytovací zařízení

-          Pořízení strojů a technologií pro nezemědělskou činnost

-          Hardware, software

-          Nákup užitkových vozů N1

Příjemci

Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech i zemědělci

Výše podpory

25 % z celkových způsobilých nákladů pro velké podniky

34 % z celkových způsobilých nákladů pro střední podniky

45 % z celkových způsobilých nákladů pro malé podniky

Dotace                                                                             1.985.850,40

 

 

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Typy projektů

-          Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů

-          Finální úprava, balení, značení výrobků

-          Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov

-          Investice do skladování zpracované suroviny

-          Investice ke zvyšování kvality produktu

-          Investice do uvádění vlastních produktů na trh

-          Investice do ČOV ve zpracovatelském provozu

-          Nákup nemovitosti

-          Pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2

Příjemci

Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv, subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů

Výše podpory

35 % z celkových způsobilých nákladů pro střední podniky

45 % z celkových způsobilých nákladů pro mikro a malé podniky

Dotace                                                                                  1.000.000

 

 

Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

Typy projektů

-          Společné pořízení zemědělských strojů a technologie pro živočišnou výrobu

-          Společné pořízení strojů a technologie pro rostlinou výrobu

-          Výstavba, modernizace, rekonstrukce společně využívaných zemědělských nebo potravinářských staveb

-          Společné pořízení strojů, technologie a zařízení pro zpracování zemědělských produktů

-          Vypracování lesního hospodářského plánu pro sdružený lesní majetek

-          Společné pořízení strojů a technologií pro obnovu, výchov a těžbu lesních porostů a soustřeďování dříví a zpracování potěžebních zbytků

Příjemci

Na projektu spolupracují minimálně dva subjekty

Zemědělský podnikatel, Výrobce potravin (oba musí splňovat definici malého nebo středního podniku). Obec nebo dobrovolný svazek obcí Nevládní nezisková organizace zastupující zemědělce nebo výrobce potravin

Výše podpory

25 % z celkových způsobilých nákladů pro velké podniky

35 % z celkových způsobilých nákladů pro střední podniky

45 % z celkových způsobilých nákladů pro malé podniky

50 % z celkových způsobilých nákladů na spolupráci

Dotace                                                                                    300.000

 

 

Soubory ke stažení: