Podhůří Železných hor

Program rozvoje venkova

Seznam vybraných a nevybraných žádostí podaných do Výzvy č.7 PRV

Soubory ke stažení:

Seznam přijatých žádostí do Výzvy č. 7 PRV

Soubory ke stažení:

Prezentace semináře k Výzvě č. 7

Soubory ke stažení:

Seznam přijatých žádostí do Výzvy č. 6 PRV

Soubory ke stažení:

Prezentace semináře k výzvě č. 6 z PRV

Soubory ke stažení:

PRV - Výzva MAS č. 6

Výzva č. 6 z PRV vyhlášená 25.3.2021.

Žádosti na MAS jsou přijímány elektronickou formou přes Portál farmáře od 1.4. 2021 do 30.4.2021 do 12:00 hodin

Fiche Investice do nezemědělských činností je určena na podporu zejména drobných řemeslníků, živnostníků, zemědělců a menších firem.

Ve fichi na podporu rozvoje obcí je možno čerpat na hasičské zbrojnice, úpravu veřejných prostranství a na zhodnocení kulturních a spolkových zařízení včetně knihoven.

Fiche

Alokace

Míra dotace

 

Investice do nezemědělských činností

 

177 750 Kč

 

25% – 45 %

 

Investice v obcích

 

2 459 949 Kč

 

80 %

Soubory ke stažení:

Podání monitorovací zprávy na SZIF

Soubory ke stažení:

PRV - Výzva MAS č. 5

Výzva MAS č. 5 z PRV je zaměřená na Nezemědělskou činnost (Fiche F8) a na Investice v obcích (Fiche F14). Otevřena je od 20.5. 2020. Příjem žádostí je od 25.5. 2020 do 19.6. 2020 přes Portál farmáře. Seminář k podávání žádostí se uskuteční 26.5. v 15 hod v Komunitním centru DDM Junior v Chotěboři.

Soubory ke stažení:

Přijaté a vybrané žádosti do Výzvy č.4 PRV a proces hodnocení

Výzva PRV č. 3

Výzva byla z technických důvodů ztornována a plně nahrazena Výzvou č. 4

 

PRV - avízo Výzvy č.4

POZOR!!!!! – Výzva č.3 musela být z technických důvodů přečíslována na Výzvu č.4 . Výzva č.3 byla stornována a neexistuje.

Soubory ke stažení:

AVÍZO - Program rozvoje venkova - připravované výzvy k vyhlášení

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

 

 

AVÍZO K PŘIPRAVOVANÝM VÝZVÁM

 

MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR V SOULADU SE STRATEGIÍ CLLD „STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE“

 

připravuje tyto výzvy, předpokládaný termín vyhlášení – prosinec 2018–leden 2019

 

 

Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích

Typy projektů

–          Budování retenčních nádrží

–          Opatření na zpomalení odtoků vody

–          Protierozní opatření

–          Preventivní protipovodňová opatření na menších vodních tocích

Příjemci

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení

Výše podpory

100 %                                                                dotace           200.000 Kč

 

 

Pořízení moderní lesnické techniky a technologií

Typy projektů

–          Pořízení strojů a technologií pro hospodaření na lesních pozemcích, výstavba, modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení (vyvážecí soupravy, koně, štěpkovače, drtiče, malotraktory, nakladače, vyvážecí minisoupravy…)

Příjemci

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení

Výše podpory

50 %                                                                   dotace          409.000 

 

 

Rekreační funkce lesa

Typy projektů

–          Značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty

–          Výstavba herních a naučných prvků

–          Výstavba fitness prvků

–          Vybudování odpočinkových stanovišť

–          Pořízení Naučných tabulí

–          Mosty, lávky, zábradlí – bezpečnost návštěvníků

Příjemci

Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů PUPFL

Výše podpory

100 %                                                                dotace             99.000 

 

 

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Typy projektů

–          Podpora při založení porostu melioračních a zpevňujících dřevin, a to od doby výsadby do stádia zajištění oplocenkou

Příjemci

Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů PUPFL

Výše podpory

100 %                                                               dotace            322.000 Kč

 

 

Investice do nezemědělských činností

Typy projektů

–          Stavební obnova

–          Nová výstavba provozovny

–          Malokapacitní ubytovací zařízení

–          Pořízení strojů a technologií pro nezemědělskou činnost

–          Hardware, software

–          Nákup užitkových vozů N1

Příjemci

Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech i zemědělci

Výše podpory

25 % z celkových způsobilých nákladů pro velké podniky

34 % z celkových způsobilých nákladů pro střední podniky

45 % z celkových způsobilých nákladů pro malé podniky

Dotace                                                                             1.985.850,40 Kč

 

 

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Typy projektů

–          Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů

–          Finální úprava, balení, značení výrobků

–          Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov

–          Investice do skladování zpracované suroviny

–          Investice ke zvyšování kvality produktu

–          Investice do uvádění vlastních produktů na trh

–          Investice do ČOV ve zpracovatelském provozu

–          Nákup nemovitosti

–          Pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2

Příjemci

Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv, subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů

Výše podpory

35 % z celkových způsobilých nákladů pro střední podniky

45 % z celkových způsobilých nákladů pro mikro a malé podniky

Dotace                                                                                  1.000.000 Kč

 

 

Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

Typy projektů

–          Společné pořízení zemědělských strojů a technologie pro živočišnou výrobu

–          Společné pořízení strojů a technologie pro rostlinou výrobu

–          Výstavba, modernizace, rekonstrukce společně využívaných zemědělských nebo potravinářských staveb

–          Společné pořízení strojů, technologie a zařízení pro zpracování zemědělských produktů

–          Vypracování lesního hospodářského plánu pro sdružený lesní majetek

–          Společné pořízení strojů a technologií pro obnovu, výchov a těžbu lesních porostů a soustřeďování dříví a zpracování potěžebních zbytků

Příjemci

Na projektu spolupracují minimálně dva subjekty

Zemědělský podnikatel, Výrobce potravin (oba musí splňovat definici malého nebo středního podniku). Obec nebo dobrovolný svazek obcí Nevládní nezisková organizace zastupující zemědělce nebo výrobce potravin

Výše podpory

25 % z celkových způsobilých nákladů pro velké podniky

35 % z celkových způsobilých nákladů pro střední podniky

45 % z celkových způsobilých nákladů pro malé podniky

50 % z celkových způsobilých nákladů na spolupráci

Dotace                                                                                    300.000 Kč

 

Soubory ke stažení:

Seznam vybraných x nevybraných žádostí z Programu rozvoje venkova

Zápis z jednání výběrové komise 3.5.2018

Seznam přijatých žádostí do 1. Výzvy Programu rozvoje venkova

Výzva č. 1 - PRV

Termín vyhlášení výzvy: 26.2. 2018

Termín příjmu žádostí:od 19. 3. 2018 do 13. 4. 2018 do 12:00 hodin

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

 Konzultační hodiny kanceláře MAS:

Den

Hodiny pro příjem žádostí

Pondělí a Čtvrtek

8:00 – 16:00 hodin

Úterý a Středa

8:00 – 14:00 hodin

Pátek

8:00 – 13:00 hodin

 Termín registrace na RO SZIF:  21.5.2018

 Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě:

Sladovnická 198, 583 01 Chotěboř. V době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední hodiny jednotlivých poradenských míst, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat. Vybrané přílohy může žadatel (vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům) předložit na MAS v listinné podobě, v ostatních případech jsou přílohy podány společně s žádostí přes Portál Farmáře

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:  

Mgr. Jaromíra Valehrachová, tel: 603 708 286, info@podhurizeleznychhor.cz

Jana Baladová, tel: 603 275 369, info@podhurizeleznychhor.cz

Seminář pro žadatele proběhne 6. 3. 2018 v zasedací místnosti Městského úřadu Chotěboř od 13 h. Z organizačních důvodů

prosíme o přihlášení na info@podhurizeleznychhor.cz do 2.3. 2018.


Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 6 110 470 Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 4, 6, 8, 9 a 12.

F1 Lesnická infrastruktura 550 000 Kč

F2 Pořízení moderní lesnické techniky a technologií 700 000 Kč

F4 Pozemkové úpravy 400 000 Kč

F6 Zemědělská infrastruktura 360 000 Kč

F8 Investice do nezemědělských činností 3 100 000 Kč

F9 Investice do zemědělských podniků 900 000 Kč

F12 Sdílení zařízení a zdrojů 100 470 Kč

Dokumenty a pomůcky k podání žádosti naleznete v samostatném odkazu ZDE

Pozor jednotlivé Fiche v souborech ke stažení je nutno nejdříve uložit a pak až otevřít!!!!!!!!