Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Popis projektu:
Projekt na podporu Provozních a animačních nákladů na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v území místní akční skupiny (MAS) Podhůří Železných hor je projektem administrativy a animace místní akční skupin zajišťující procesy řízení, provádění a organizaci administrativních postupů, realizaci animačních aktivit, hodnocení činnosti místní akční skupiny a formy spolupráce mezi místními akčními skupinami na národní a mezinárodní úrovni prostřednictvím strategie MAS Podhůří Železných hor  na období 2014–2020.
 
Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

Hlavním cílem projektu je zajistit úspěšnou a hladkou realizaci SCLLD MAS Podhůří železných hor prostřednictvím jednoznačně definované organizační struktury a nastavení rozhodovacích a kontrolních mechanismů MAS Podhůří Železných hor, včetně zajištění nezbytné propagace a publicity činnosti místní akční skupiny, podpory a posilování místního partnerství a realizace spolupráce uvnitř MAS, dále pak na národní i mezinárodní úrovni, to vše za účelem zvýšení kvality života ve venkovské oblasti a aktivizace místního potenciálu. Jedná se o zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, zlepšení životního prostředí. 
 
Vedle realizovaných výzev, při kterých budou vybírány projekty k realizaci SCLLD MAS Podhůří Železných hor ve vztahu k dotčeným operačním programům a Programu rozvoje venkova, bude cílů projektu podporujícího činnost MAS Podhůří Železných hor dosahováno prostřednictvím animačních aktivit, tj. realizací školení (zejména školení pro žadatele v rámci připravovaných a vyhlášených výzev), seminářů, workshopů a konferencí pro partnery, zástupce soukromé a veřejné sféry nebo širokou veřejnost z řad subjektů nebo jedinců z územní působnosti MAS. Vedle realizace akcí bude animace strategie zajišťována dostupnými prostředky a aktivitami publicity a prezentace - provoz webových stránek, článků, účastí na akcích pro veřejnost atd.  
 
Výsledky projektu:
Výsledkem projektu je komplexní zajištění provozních činností MAS Podhůří Železných hor. za účelem naplňování cílů a priorit SCLLD, včetně evaluace a monitoringu, zejména prostřednictvím vyhlašování výzev k příjmu žádostí o podporu, provádění hodnocení a výběru projektů v území MAS Podhůří Železných hor spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova, Operačního programu Zaměstnanost, Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, včetně provádění kontroly realizovaných projektů, zajištění animace SCLLD, zejména prostřednictvím propagačních aktivit a seminářů pro žadatele a příjemce, provádění animace škol a školských zařízení v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Otevření geocyklotrasy

24.5.2017, Jaromíra Valehrachová, rubrika Cestovní ruch

Výzva MAS Podhůří Železných hor, o.p.s. č.1

15.5.2017, Jaromíra Valehrachová, rubrika OP Zam

Interní postupy

9.5.2017, Jana Baladová, rubrika IROP

Vzor zápisu z jednání o přezkumu.

23.3.2017, Iveta Jechová, rubrika Dokumenty

Programový rámec

7.2.2017, Iveta Jechová, rubrika OP Životní prostředí

Programový rámec

7.2.2017, Iveta Jechová, rubrika OP Zaměstnanost

Programový rámec

7.2.2017, Iveta Jechová, rubrika Program rozvoje venkova

Programový rámec

7.2.2017, Iveta Jechová, rubrika IROP

OP Životní prostředí

7.2.2017, Iveta Jechová, rubrika Peníze do regionu